Този сайт няма за цел осведомено лекарско мнение. Той се списва и регулира от хора с диабет, които използват информация от достоверни източници и личен опит. Сайтът е с нестопанска цел и е резултат от осъзната нужда за едно информирано гражданско общество.
Но този сайт има нужда и от прякото участие на същото това гражданско общество. Коментарите и мненията са напълно свободни и не изискват регистрация. Тя обаче е възможна и Ви улеснява в проследяването на нови теми и мнения.

pic_14.jpg

Истории

Лични
Забавни
Социални придобивки

Социални придобивки на освидетелствани от ТЕЛК - източник Министерство на труда и социалната политика.

http://www.mlsp.government.bg/bg/public/disable_brochure.htm

Месечни помощи за транспортно обслужване (чл. 21 ПП на ЗСП)

Инвалидите със 71 и над 71 на сто трайно намалена работоспособност, инвалидите с намалена работоспособност от 50 до 70 на сто със заболявания на долните крайници с трайни увреждания имат право на месечна целева помощ за транспортно обслужване в размер 15 на сто от гарантирания минимален доход (ГМД= 40 лв.) – 6 лв. Правото се ползва при условие, че доходът на член от семейството за предходния месец е по-нисък от трикратния размер на гарантирания минимален доход (120 лв.) за всеки член от семейството.

Карти за градски транспорт на територията на София

Социални придобивкиСъгласно чл. 28 от Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на Столичната община, пенсионерите с намалена работоспособност над 50 на сто, живеещи в София, имат право на тримесечни карти за цялата градска мрежа (Решение № 36, протокол № 8 от 14.03.2000 г.). Същата карта дава право на безплатно пътуване и на придружителя. Правоимащите лица ползват по избор парична помощ за транспортно обслужване или карта за цялата градска мрежа.

В службата за социално подпомагане по постоянен адрес на инвалида между 1 и 15 число на всеки 3 месеца се подава молба по образец, копие от експертното решение, лична карта и снимка на инвалида.

2 безплатни пътувания годишно с БДЖ или автотранспорт в страната (чл. 19 ПП на ЗСП)

Инвалидите със 71 на сто трайно намалена работоспособност, военноинвалидите и децата до 16-годишна възраст с трайни увреждания имат право на безплатно пътуване 2 пъти годишно - отиване и връщане, с БДЖ или с автобус в страната (правото се ползва и от придружителя).

В службата за социално подпомагане се подава молба и се представят копие от решението на ТЕЛК и лична карта. Службата издава удостоверение, което важи до изтичане на срока на експертното решение. Това удостоверение се представя на касите на БДЖ / на автобусната фирма-превозвач, и в него се отбелязват пътуванията. Парите се възстановяват след ползване на правото от службата за социално подпомагане по местоживеене.

Независимо от това право, БДЖ осигурява на лицата с намалена работоспособност над 70 на сто 50% намаление на билетите при всяко пътуване в страната (без експресните влакове и първа класа).

Месечна целева помощ за жичен телефонен пост (чл. 24 ПП на ЗСП)

Право на месечна целева помощ в размер 20 на сто от гарантирания минимален доход (8 лв.) за ползване на аналогов или цифров жичен телефонен пост имат инвалидите над 16-годишна възраст с намалена работоспособност над 90 на сто с определена чужда помощ, както и децата до 16 г. с трайно намалена възможност за социална адаптация и с определена чужда помощ. Телефонният пост трябва да е регистриран на името на инвалида или на съжителстващо с него лице. Независимо от това право, БТК осигурява по 80 безплатни импулса на лицата с намалена работоспособност над 90 на сто. Мобилните оператори в страната имат свои условия за ползване на намаление от инвалиди.

Целева помощ за отопление (чл. 15 ПП на ЗСП)

Социални придобивкиПраво на месечна целева помощ за отопление имат лица и семейства, чийто доход от предходния месец е по-нисък от сбора на диференцирания минимален доход и левовата равностойност на 450 кВтч електрическа енергия, от които 300 кВтч – дневна и 150 кВтч – нощна. (Левовата равностойност се определя по действащи в момента цени на електрическата енергия в началото на отоплителния сезон.) Помощта се отпуска по общия ред по местоживеене. За да се определи правото на достъп до целево подпомагане за отопление, кандидатстващото лице трябва да отговаря и на допълнителните условия по чл. 10 ППЗСП.

Безплатно балнеолечение и храна (чл. 22 ПП на ЗСП). Хората с трайно намалена работоспособност над 90 на сто с трайни увреждания имат право на целева помощ за балнеолечение и храна веднъж годишно до трикратния размер на гарантирания минимален доход (120 лв.). Същите права ползват и придружителите им. Помощта се изплаща от общинската служба за социално подпомагане след представяне на разходооправдателен документ за балнеолечение и храна.

Целева помощ за преустройство на жилище(чл. 53 ПП на ЗЗРСИИ). Лицата с намалена работоспособност над 90 на сто, на които е предписана от ТЕЛК инвалидна количка, имат право на еднократна целева помощ до 600 лв. за преустройство на жилище, с цел улесняване на достъпа, ако доходите на член от семейството през последните 12 месеца не надвишават двукратния размер на гарантирания минимален доход (80 лв.)

В службата за социално подпомагане по местоживеене се подава молба-декларация, съдържаща данни за доходите на член от семейството през последните 12 месеца, към която се прилагат експертно решение на ТЕЛК, и фактура за стойността на ремонта по видове разходи.

Целева помощ за покупка или приспособяване на лек автомобил (Чл. 51 ПП на ЗЗРСИИ). Лицата с намалена работоспособност над 90 на сто, със затруднено придвижване, имат право на еднократна целева помощ до 1200 лв. за покупка или приспособяване на лично МПС, ако доходите на член от семейството през последните 12 месеца не надвишават двукратния размер на гарантирания минимален доход (80 лв.)

За да бъде отпусната тази помощ, е необходимо лицата с трайни увреждания да отговарят и на следните допълнителни условия: да са на възраст от 7 до 65 г., учащи се или работещи, както и да не са ползвали финансови облекчения при внос на лично МПС през последните 3 г. за употребяван и през последните 5 г. за нов автомобил.

В службата за социално подпомагане по местоживеене се подава молба-декларация, съдържаща данни за доходите на член от семейството през последните 12 месеца, към която се прилагат експертно решение на ТЕЛК, документ за самоличност, служебна бележка за доходите, фактура за стойността на извършеното приспособяване, копие от регистрационния талон на МПС.

Еднократна помощ за инцидентно възникнали жизненоважни потребности (чл. 16 ПП на ЗСП). Помощта е на стойност до 5-кратния размер на гарантирания минимален доход (200 лв.) и се отпуска веднъж годишно по общия ред за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности на лицата и семействата.

Еднократна помощ при лечение в чужбина (чл. 17 ПП на ЗСП). На лицата, получили разрешение за лечение в чужбина от Министерството на Здравеопазването се отпускат за сметка на бюджета средства за покриване на разходите на лицата и техните придружители. Неусвоената сума се връща в общинската служба. Тази помощ е различна от помощта за инцидентни нужди.

Право на жилище от общинския жилищен фонд (Правилник за прилагане на Закона за общинската жилищна собственост). Важи за всички инвалиди с трайни увреждания. Месечна целева помощ за заплащане на наем на общински жилища (чл. 14 ПП на ЗСП)

Помощта се отпуска по общия ред, при условие, че:  лицата са: самотни инвалиди със 71 или над 71 на сто намалена работоспособност, самотни стари хора над 70 г., самотни родители, сираци до 25 г., завършили социални учебно-професионални заведения,; настанителната заповед е на името на лицето или на член от семейството му; доходът на член от семейството за предходния месец не надвишава 150 на сто от гарантирания минимален доход. Помощта се изплаща след представяне на разходооправдателен документ.

Социални придобивкиЦелева помощ за покупка на лични технически помощни средства (ТПС) (Чл. 41 ПП на ЗЗРСРИИ). Помощта се отпуска въз основа на молба-декларация по образец, подадена от инвалида или от негов законен представител/ упълномощено лице до Общинската служба за социално подпомагане по постоянен адрес. В 7-дневен срок от подаване на молбата се получава отговора, който се обжалва в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Решението е валидно 12 месеца. Когато увреждането е трайно, ново решение се издава на основание на първоначално издадените медицински документи. Ако лицето е заплатило за своя сметка отпуснатото му ТПС, паричната помощ се възстановява след представяне на фактура, касова бележка и издадено разрешение. Инвалидът има право и на допълнителна помощ за транспортни разходи, свързани с ремонта или закупуването на ТПС, когато това е невъзможно по местоживеене.

Лицата с намалена работоспособност ползват облекчения за прием, такси и стипендии във висши учебни заведения

Kандидат-студенти с първа и втора група инвалидност, успешно участвалите в конкурса за приемане във висше училище, се приемат с облекчение. (Закон за висшите училища, чл. 68, ал. 2). От заплащане на такси в държавните висши училища се освобождават лица с определена първа и втора група инвалидност (Закон за висшите училища, чл. 95, ал. 4). За лица с трета група инвалидност таксата е намалена спрямо редовната, но размера зависи от конкретното висше училище. Студентите с намалена работоспособност, удостоверена от ТЕЛК имат право да получават социална стипендия по ред установен от правилника на всяко висше учебно заведение.

Данъчно облекчение за работещи лица освидетелствани от ТЕЛК за данък общ доход. Лицата с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, намаляват данъчната си основа с двойния размер на необлагаемия месечен, съответно годишния необлагаем минимум, който е 2400 лв. за 2001 година. Тези, които ползват това облекчение, заплащат данък, само ако годишният им доход надхвърля 2400 лв. В този случай те дължат данък единствено за парите, надхвърлящи тази сума.

Платен годишен отпуск. На всички работници и служители, наети по трудов договор, се полагат 20 работни дни платен основен годишен отпуск (чл.319, КТ).

Хората с намалена работоспособност над 50 на сто, работещи по трудов договор, имат право на не по-малко от 26 работни дни (чл. 319 на КТ, ДВ бр. 100 от 1992 г., изм. бр. 25 от 2001 г.).

Коментари

avatar Вяра
0
 
 
Здравейте!

Моят въпрос е могат ли хора, с издаден ТЕЛК от друг град, да се сдобият с карта за градки транспорт в София? И какво е нужно - временен адрес в София, постоянен... ?
Име *
E-mail (За потвърждение)
Код   
Добави коментар
Отказ
avatar Дани
0
 
 
Постоянен адрес в София
Име *
E-mail (За потвърждение)
Код   
Добави коментар
Отказ
Име *
E-mail (За потвърждение)
Код   
Добави коментар